1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkownika za pośrednictwem serwisu internetowego  jest Bordon Sp. z o. o., ul. Ordona 29, 78-400 Szczecinek, NIP 6730013001.

2. Podstawą prawną przetwarzania danych Użytkownika jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) dalej RODO.

3. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy lub wystawienia faktury.

4. Administrator przetwarza dobrowolnie podane przez Użytkownika dane osobowe, jedynie w celu:
a) udzielenia odpowiedzi na zapytania Użytkownika kierowane przy użyciu formularza kontaktowego,
b) przyjęcia rezerwacji przy użyciu systemu rezerwacji online,
c) realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
d) marketingu, w tym przesyłania informacji handlowych na adres poczty elektronicznej, jeżeli Klient wyraził na to zgodę, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w procesie rezerwacji lub składania zapytania przez formularz kontaktowy.
e) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
f) realizacji uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych w szczególnych przypadkach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, np. dochodzenia należności czy monitorowania wizyjnego ruchu na terenie obiektu,
5. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika mogą być podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, osoby przy pomocy których Administrator zawiera i realizuje umowę z Użytkownikiem (pracownicy, podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora), podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe, prawne, IT, marketingowe.

6. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, sprzeciwu wobec ich przetwarzania, z zastrzeżeniem pkt. 8.

7. W przypadku uznania, że dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez Administratora niezgodnie z przepisami i wymogami prawa, ma on prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez Administratora nie dłużej niż to będzie konieczne do należytej realizacji celów o których mowa w pkt. 4, przez cały czas przez który będzie wykonywana umowa, a także później, do czasu upływu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy lub ostatecznego zakończenia postępowań związanych z roszczeniami i uprawnieniami wynikającymi z umowy.

9. Pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych, zgłoszenia zagadnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, Użytkownik może kierować na adres korespondencyjny Bordon Spółki Sp. o.o. bądź elektronicznie na adres recepcja@hotelactive.pl